Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Elegant Facilities Services έχει δημιουργήσει μία φιλοσοφία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η οποία έχει σαν βάση τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας να λειτουργεί ηθικά σε όλες τις πτυχές της καθημερινής της λειτουργίας, να προθέτει αξία στους εργαζομένους της, την τοπική κοινότητα και την κοινωνία στο σύνολό της, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

Η Elegant Facilities Services ορίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη μας σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Οι άνθρωποι της Εταιρείας- δέσμευση να προασπίζονται η υγεία και η ευημερία των εργαζομένων μας, αυξάνοντας έτσι τη συνολική απόδοση και την παραγωγικότητα του προσωπικού.
  • Περιβάλλον – ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την παροχή των υπηρεσιών μας.
  • Αξιοκρατία – εκπληρώνουμε τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, υποστηρίζουμε έχουμε την προώθηση της διαφορετικότητας και της ισότητας των ευκαιριών.

csr