Φύλαξη

Στατικές Φυλάξεις
Φύλακες Υποδοχής
Περιπολούμενες Φυλάξεις (Patrol)
Διαχείριση CCTV
Ασφάλεια Εκδηλώσεων
Κέντρο λήψης Σημάτων
Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας