Οργανόγραμμα

Η οργάνωση της εταιρείας έχει σαν σκοπό την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης διατηρώντας μία ευέλικτη οργανωτική δομή που μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες του κάθε πελάτη και έργου.

Η Διοίκηση έχει στόχο το προσδιορισμό της στρατηγικής της εταιρείας, τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο της εταιρίας.

Η Εμπορική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της στρατηγικής, προώθησης των υπηρεσιών της εταιρίας, εύρεση νέων πελατών αλλά και την υποστήριξη του πελάτη μετά την ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας.

Η Τεχνική Διεύθυνση στελεχωμένη από το κατάλληλο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων.

Η Διεύθυνση Προσωπικού είναι υπεύθυνη για όλα τα εργασιακά θέματα και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Οικονομική Διεύθυνση είναι προσανατολισμένη στην εύρυθμη οικονομική λειτουργία της εταιρείας.