Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Περιβαλλοντική Πολιτική καθορίζεται και εφαρμόζεται μέσα από την λεπτομερή ανάλυση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, στην οποία εντοπίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται έτσι ώστε το σύστημα διαχείρισης να καταφέρνει με άμεσα μέτρα παρακολούθησης, τη μείωση αυτών των επιπτώσεων. Η εναρμόνιση των δραστηριοτήτων μας με την κείμενη νομοθεσία αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της Elegant Facilities Services.                            Ακόμα συμμετέχουμε σε προγράμματα με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι σε ετήσια βάση στόχοι που αποσκοπούν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Εφαρμογή μεθόδων μείωσης της σπατάλης ενεργειακών πόρων και υλικών
  • Εφαρμογή μεθόδων ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης υλικών
  • Διαχωρισμό αποβλήτων και ανακύκλωση τους
  • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού (μέσα από καταγραφή των καταναλώσεων και προσδιορισμό των ευκαιριών εξοικονόμησης)
  • Τακτική συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Δεσμευόμαστε ότι προσπαθούμε για ελαχιστοποίηση της ρύπανσης στις δραστηριότητες της εταιρείας μας.

Δεσμευόμαστε ότι συμμορφωνόμαστε πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Εύκολα μπορεί κάποιος να συμπεράνει πως οι παραπάνω δράσεις, βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την προσπάθεια της εταιρείας για ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού της κόστους. Tο περιβαλλοντικό και το οικονομικό όφελος είναι στην ίδια κατεύθυνση και αυτούς τους σκοπούς έρχεται να καλύψει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015.

perivalon