Τεχνική Υποστήριξη

Προληπτική & Διορθωτική Συντήρηση/Διόρθωση Βλαβών
ΗΜ Εργασίες
Υδραυλικά – Ύδρευση, Αποχέτευση & Όμβρια Δίκτυα
Φωτισμός (εσωτερικός και εξωτερικός)
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
Συστήματα πυροπροστασίας και κατάσβεσης
Μεγαφωνικά συστήματα
Συστήματα ασφαλείας, Συστήματα Access Control, Σύστημα CCTV
Κλιματισμός, Ψύξη – θέρμανση – εξαερισμός (συντήρηση, μελέτη, εγκαταστάσεις)
BMS (Building Management System)