Υγιεινή & Ασφάλεια

Η Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας της Elegant Facilities Services είναι οι εργαζόμενοί της να μην εμπλακούν σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου σε μικρό ή μεγαλύτερο εργατικό ατύχημα. Για να παρέχει ένα υγιεινό κι ασφαλές περιβάλλον εργασίας, η Εταιρεία υποστηρίζει τις ακόλουθες αρχές Υγιεινής κι Ασφάλειας.

  • Αναγνώριση όλων των εν δυνάμει κινδύνων στο χώρο εργασίας
  • Εκτίμηση της σοβαρότητας των κινδύνων αυτών
  • Εκτίμηση των συνεπειών από την πραγματοποίηση των κινδύνων
  • Διατύπωση των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίησή τους

Η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα Υ&ΑΕ με ταυτόχρονη συμβολή του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας.

Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε προς την ισχύουσα νομοθεσία για Υ&ΑΕ και ως προς άλλες απαιτήσεις που αφορούν σε κινδύνους Υ&ΑΕ τις οποίες υποχρεούται να ακολουθεί η εταιρεία μας

Δεσμευόμαστε για μόνιμη και διαρκή προσπάθεια για βελτίωση στη διαχείρισης και τις επιδόσεις στην Υ&ΑΕ.

Επιβεβαίωση των προσπαθειών της Διοίκησης της εταιρείας προς τη σωστή κατεύθυνση είναι οι ευχαριστημένοι και υγιείς εργαζόμενοι. Η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα Υ&ΑΕ μέσω της συγκροτημένης εφαρμογής του προτύπου για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ISO 45001:2018.

ygieini-asfaleia