Υπηρεσίες Απεντόμωσης & Μυοκτονίας Χώρων

  • Καταγραφή & Μελέτη Χώρων
  • Εκπόνηση Μελετών
  • Χρήση εγκεκριμένων προϊόντων, άοσμων και φιλικών προς τον άνθρωπο
  • Συντήρηση & Προληπτικές Ενέργειες
  • Έκδοση σχετικών Πιστοποιητικών